1-ثبت نام اولیه (شامل ثبت نام تیم ها، ثبت مشخصات فردی اعضاء و سرپرست، پرداخت مبلغ ثبت نام و … ): حداکثر تا تاریخ 1 دی
2-ثبت نام ثانویه (شامل اطلاعات فنی ماشین و تکمیل فرم های مربوطه و دریافت تاییدیه کمیته داوران و … ): حداکثر تا تاریخ 7 دی
3-ارسال فایل پوستر (ارسال پوستر اطلاعات ماشین برای کمیته داوران ): حداکثر تا تاریخ 12 دی
4-شرکت در مسابقات 1و2 بهمن ماه دانشگاه علم و صنعت ایران

 

 

 

در ضمن مسابقات در سه محور برگزار می شود:

 

 

 

1-مسابقات پوستر و عملکرد

 

 

 

2-مسابقات پوستر و لیگ آزاد

 

 

 

3-مسابقات جداسازی