1-ثبت نام اولیه (شامل ثبت نام تیم ها، ثبت مشخصات فردی اعضاء و سرپرست، پرداخت مبلغ ثبت نام و … ): 
2-ثبت نام ثانویه (شامل اطلاعات فنی ماشین و تکمیل فرم های مربوطه و دریافت تاییدیه کمیته داوران و … ): 
3-ارسال فایل پوستر (ارسال پوستر اطلاعات ماشین برای کمیته داوران ):
4-شرکت در مسابقات

 

 

 

در ضمن مسابقات در سه محور برگزار می شود:

 

 

 

1-مسابقات پوستر و عملکرد

 

 

 

2-مسابقات پوستر و لیگ آزاد

 

 

 

3-مسابقات جداسازی