هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران

هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی ایران

هفتمین کنفرانس بین المللی آموزش مهندسی توسط انجمن آموزش مهندسی ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ 3 الی6 آبان ماه سال ۱۴۰۰ برگزار خواهد شد. این کنفرانس رویداد مناسبی برای بررسی گذشته آموزش مهندسی در ایران، رصد وضعیت کنونی و ارائه پیشنهاد و راهکار برای رشد کیفی آموزش مهندسی در کشورمان است. اندیشمندان و پژوهشگران حوزه آموزش مهندسی در این رویداد گرد خواهند آمد تا با تجربه سالیان گذشته، افق آینده آموزش مهندسی را ترسیم کنند.
لینک مجازی کنفرانس به قرار ذیل می باشد:
www.iseec.ir