برای ارسال فرم ثبت نام ثانویه پس از تایید ثبت نام اولیه تا تاریخ 21 آذرماه 98 به ایمیل “cecrulesc@gmail.com” اقدام نمایید.

برای ارسال فایل پوستر پس از تایید ثبت نام ثانویه تا تاریخ 4 دیماه 98 به ایمیل “cecrulesc@gmail.com” اقدام نمایید.