نشانی محل برگزاری مسابقات : ایران، تهران، رسالت، خیابان هنگام، خیابان دانشگاه، دانشگاه علم و صنعت ایران

  کد پستــی: ۱۳۱۱۴-۱۶۸۴۶