جدول هزینه ثبت نام در همایش

علاقه مندان به ثبت نام و ارسال مقاله با انتخاب یکی از گزینه های زیر به صفحه ثبت نام و ارسال مقالات منتقل می شوند. 

دانشجویی

تومان 150
000
 • نویسنده اصلی دانشجو
 • عدم عضویت در انجمن
 • تخفیف دانشجویی

دانشجویی عضو

تومان 135
000
 • نویسنده اصلی دانشجو
 • عضو انجمن مهندسی شیمی
 • تخفیف دانشجویی و عضویت

آزاد

تومان 300
000
 • نویسنده اصلی غیر دانشجو
 • عدم عضویت در انجمن
 • بدون تخفیف

آزاد عضو

تومان 270
000
 • نویسنده اصلی غیر دانشجو
 • عضو انجمن مهندسی شیمی
 • تخفیف عضویت